ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XXIV

Nội dung cập nhật 2023

NỘI DUNG :

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XXIV năm 2023.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần thứ XXIV.

- Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Báo cáo của ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023. 
- Giấy ủy quyền.  

 Xem chi tiết tại đây.     


Chia sẻ TIN TỨC
Các Thẻ
Lưu trữ