QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

Về việc bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Ông Đặng Thành Trung - Kỹ sư điều khiển tàu biển

Xem chi tiết tại đây. 

Chia sẻ TIN TỨC
Các Thẻ
Lưu trữ